΄Όροι Χρήσης

Στοιχεία Επιχείρησης

TOP PRICE GR

ΜΠΟΖΑΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΥΛΗΣ 2 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΤΚ 19300  - ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΦΜ 114002093

ΓΕΜΗ : 161306109000

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 217 000 31 31

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία TopPrice έχει δημιουργηθεί με σκοπό την πώληση ειδών Τεχνολογίας. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν στο σύνολό τους την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούμενου κάθε χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη – αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προϊόντων – να αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα έχοντας λάβει πλήρη γνώση αυτών και να συναινεί πλήρως στο περιεχόμενό τους. Τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή και παροχή συναίνεσης ως προς όλους ανεξαιρέτως τους όρους και με την πολιτική προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με μόνη την παραμονή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη στην παρούσα ιστοσελίδα, άλλως οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση της ιστοσελίδας καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Το TopPrice , επιφυλάσσεται του δικαιώματός του όπως τροποποιήσει ή αναθεωρήσει ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου, όποτε το κρίνει αναγκαίο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης προς κάθε τρίτο μέσω σχετικών καταχωρήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε ζήτημα λειτουργίας του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή της εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, πώλησης, που τυχόν δεν έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη με τους παρόντες όρους. τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2251/1994 όπως ισχύουν και του ΠΔ 131/2003 και της ΥΑ Ζ1/891/13.6.2013.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του topprice.gr ο οποίος είναι ο μόνος αποκλειστικά δικαιούχος παραχώρησης της χρήσης κάποιων ή κάποιου εξ αυτών προς τρίτους προς περαιτέρω εκμετάλλευση, διαφήμιση, εμπορία κλπ και μόνον υπό την ρητή και γραπτή συναίνεσή του. Κατ εξαίρεση, ορισμένα εκ των πωλούμενων προϊόντων, δύναται να ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φέροντος του topprice.gr πάσης απαιτούμενης άδειας χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες σχετικώς με την λειτουργία του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου δίχως την ρητή συναίνεση του topprice.gr καθώς και η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πωλητή του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Ομοίως, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή η καθοποιονδήποτε άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την ως άνω συγκατάθεση του topprice.gr. Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης που κάνει χρήση του ηλεκτρονικού πωλητηρίου φέρει μόνον δικαίωμα αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο που έγκειται στην πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τον σκοπό αυτής μη επιτρεπόμενης της αναπαραγωγής της ή περαιτέρω παρουσίασης δημοσίως δίχως να γίνεται σαφής αναφορά στο όνομα και στα στοιχεία ως άνω, του topprice.gr και μόνον με σκοπό την προώθηση της δραστηριότητας του ιδίου του topprice.gr.

 

 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To topprice.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του ιδίου, των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του συνόλου των συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, To topprice.gr δεν δεσμεύεται και δεν υπέχει ευθύνη από καταχωρήσεις δεδομένων που έλαβαν χώρα εκ παραδρομής και εκ προδήλου σφάλματος και υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών άμεσα, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. To topprice.gr, δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω ακύρωσης παραγγελίας ή από την μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής της, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο αλλά ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία διαθεσιμότητας που τηρεί στο σύστημά του και αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του πελάτη, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διαθεσιμότητας,  απαλλασσόμενος κατ αυτόν τον τρόπο από κάθε περαιτέρω ευθύνη. To topprice.gr εγγυάται για την κατάσταση των πωλούμενων αντικειμένων ως ελεύθερα πραγματικών ελαττωμάτων και ανταποκρινόμενα πλήρως στις πληροφορίες, στο όνομα και στις απεικονίσεις που αυτά φέρουν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου κατά το διάστημα που αυτά βρίσκονται στην κατοχή του.

Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει  την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου όπως ο νόμος ορίζει τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  Ειδικώς και όλως ενδεικτικώς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου καθώς και ό, τι συνίσταται στην πνευματική, ως κατωτέρω, ιδιοκτησία του topprice.gr για να δημοσιεύει ή να μεταδίδει με άλλους τρόπους, δημόσια ή ιδιωτικά, περιεχόμενο παράνομο εν γένει ή βλαπτικό εν γένει προς το topprice.gr ή τρίτους όπως πχ παρενόχληση τρίτων, συλλογή προσωπικών δεδομένων, προσβολές τιμής και ανηλικότητας, αποστολή ιών κλπ.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το topprice.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το topprice.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του topprice.gr.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Κατά την παροχή προσωπικών πληροφοριών εκάστου χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη ως ελάχιστα απαιτούνται για την παραγγελία προϊόντων του ηλεκτρονικού πωλητηρίου και για την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης αυτών, ισχύει η εξής πολιτική προστασίας των στοιχείων αυτών : Οι πληροφορίες δίδονται εκούσια και χρησιμοποιούνται μόνον για να υπάρχει άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του topprice.gr με τον ενδιαφερόμενο πελάτη, για την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα του τελευταίου, για την εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας και για την μέτρηση του βαθμού επισκεψιμότητας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών και την διευκόλυνση των συναλλαγών με το topprice.gr, παραμένοντας αυστηρά στην κατοχή του τελευταίου απαγορευμένης κάθε περαιτέρω και υπό οποιαδήποτε μορφή επεξεργασία αυτών ή παροχή αυτών σε τρίτους. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι χρήστες/ επισκέπτες να μπορούν να επισκέπτονται αυτήν δίχως να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από αυτούς η παροχή των ελάχιστων απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων τους μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε παραγγελία προϊόντων ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο topprice.gr.

Οι πληροφορίες των πελατών που συλλέγονται είναι οι εξής :  1) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά την εγγραφή του (2) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του (3) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα θα  ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης κλπ.

To topprice.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί με τον πελάτη σχετικά με (1) την παράδοση της παραγγελίας, (2) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται, (4) ειδικές προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι ο πελάτης συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τo topprice.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να λάβει χώρα περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με άλλους εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.  Επιτρέπεται στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016):

 

- Κινητά τηλέφωνα: «85171200».

 

- Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000».

 

- Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

 

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

 

γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39Α ΤΗΣ ΠΟΛ1150

 

Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στην online παραγγελία ειδάλλως αυτή θα ακυρώνεται αυτόματα .

 

1) Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης, από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxisnet (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας

 

2) Αποδεικτικό ΓΕΜΗ για όσους είναι υπόχρεοι  Κ1-941οικ/2012 (ΦΕΚ Β' 1468)

 

3) Εκτύπωση από το TAXISNET τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας (σε αρχείο pdf).

 

4) Τους απαραίτητους κωδικούς μιας χρήσης και στοιχεία εκπροσώπου για την καταχώρηση της συναλλαγής στη ΑΑΔΕ. ( Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον λογιστή που σας εξυπηρετεί )

Στην συνέχεια το λογιστήριο της εταιρείας μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, για την ορθότητα και διασταύρωση των στοιχείων που μας έχουν σταλεί και ενημερώνεστε για το τελικό ποσόν που πρέπει να καταβληθεί.

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης.

Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Τραπεζική Κατάθεση ή Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό όπου φαίνεται σαν επιβεβαιωμένος στο taxisnet.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα χρειαστεί να μας αποστείλετε το καταθετήριο μέσω email στο info@topprice.gr

Η αποστολή του δέματος γίνεται μόνο στην έδρα της επιχείρησης και η παράδοση μόνο στον νόμιμο εκπρόσωπο .

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.

Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

 

Σε περίπτωση που:

· η πληρωμή δεν γίνει εντός 23 ημερών από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε

· τα παραπάνω έγγραφα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις , η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα.

 

Σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή με απόδειξη λιανικής ΔΕΝ μπορούμε να δεχτούμε την ακύρωση της και την έκδοση τιμολογίου.

Γίνεται έλεγχος ΚΑΔ σε παραγγελία από επαγγελματία γιατί αυτός θα πρέπει να είναι ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση των προϊόντων ως μεταπωλητής -ενδιάμεσος σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών.

Η εταιρία μας επειδή δεν είναι εφικτό να έχει μεγάλο απόθεμα προϊόντων, ως ηλεκτρονικό κατάστημα, στηρίζει αποκλειστικά και μόνο τη λιανική και όχι τη χονδρική πώληση και δέχεται παραγγελίες από επαγγελματίες για ένα (1) τεμάχιο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγγελίες που αφορούν επιτηδευματίες με κύρια ή δευτερεύουσα Δραστηριότητα πώληση κινητής τηλεφωνίας θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από επικοινωνία μέσω mail με το κατάστημά μας στο info@topprice.gr καθως θα πρεπει να γινει εγγραφη πελατη χονδρικης.

* Οι παραγγελίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ( είτε δεν έχουν επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα, είτε έχουν άλλο τρόπο εξόφλησης εκτός εμβάσματος από τον επιβεβαιωμένο λογαριασμό τραπέζης  ) θα θεωρούνται παραγγελίες με 24% ΦΠΑ και δεν θα τροποποιούνται εκ των υστέρων  .

 

 

Οι αποστολές μας γίνονται ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος.

 

 

Τρόποι Αποστολής

 

Αποστολές γίνονται μόνο εντός Ελλάδος με εταιρεια Courier

 

 Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.

 

 

 

Η παραγγελία σας θα πρέπει να εκτελεσθεί σε 48 ώρες από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για τη διαθεσιμότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προβούμε σε ακύρωση της παραγγελίας σας και να δρομολογηθεί εκ νέου παραγγελία.

 

Η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί τα δέματα αντικαταβολής μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες. Από τη στιγμή που θα παρέλθει η ημερομηνία των 3 ημερών μετά την άφιξη και δεν θα εμφανιστεί ο παραλήπτης, τα δέματα επιστρέφονται χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ"

 

 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ", η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 1-3 εργάσιμων ημερών. Εάν η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και καταχωρηθεί πριν από τις 15.00 θα δίνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στην courier και θα παραδίδεται στο χώρο που έχετε επιλέξει την επόμενη εργάσιμη.

 

 

 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ"

 

 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ", θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ο χρόνος παράδοσης τέτοιων παραγγελιών ορίζεται κατά προσέγγιση έως 30 ημέρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προμηθευτών μας.

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4-7ΗΜΕΡΕΣ"

 

 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4-7 ΗΜΕΡΕΣ", η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 4-7 ημερών.

 

 

 

 

*(Λόγο του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο παραλήπτης του δέματος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφει η αποστολή ειδάλλως θα πρέπει να ενημερώνει ο πελάτης την εκάστοτε επιχείρηση (είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτώς στις παρατηρήσεις της παραγγελίας) ότι ο παραλήπτης θα είναι άλλος πέραν του ιδίου, επιδεικνύοντας πάντα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.)

 

 

 

 

 

Η παραγγελία σας εφόσον έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της topprice.gr μέχρι τις 15:00 και υπό την προϋπόθεση πως το προϊόν είναι ετοιμοπαράδοτο, η παραγγελία σας παραδίδεται μέσα σε 1 – 3 εργάσιμες μέρες.

 

Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών.

 

 

 

Χρεώσεις

 

Έξοδα αποστολής: 5,00€

 

Έξοδα αντικαταβολής: 3,00€

 

Αποστολή βάσει βάρους:

 

Χρέωση Αποστολής έως 2kgr : Δωρεάν

 

άνω των 2kgr : 8,00€

 

 

 

Χρόνος Παράδοσης

 

 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, η αποστολή πραγματοποιείται σε διάστημα 1 έως 3 εργάσιμων ημερών εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο. Εάν η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και καταχωρηθεί πριν από τις 15.00 θα δίνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στην courier και θα παραδίδεται στο χώρο που έχετε επιλέξει την επόμενη εργάσιμη.

 

Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει. Η ευθύνη παράδοσης σε αυτή τη περίπτωση βαραίνει την εταιρεία courier αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας στην εταιρεία courier.

 

 

Παραλαβή από το κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε από το κατάστημά μας οποιαδήποτε συσκευή έπειτα από τηλεφωνικής/online παραγγελίας.

Θα ενημερώνεστε μέσω email κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ώστε να μεταβείτε στο κατάστημα για την παραλαβή του προϊόντος.

 

Αντικαταβολή

Εαν έχετε επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή στην εταιρεία courier, υπάρχει έξτρα επιβάρυνση που ανέρχεται στο ποσό των 3.00€ και η οποία συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος της παραγγελίας.

Με την αποστολή λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον αριθμό αποστολής προκειμένου να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας από την ιστοσελίδα της ACS Courier.

 

 

 Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

 

 

 1)  Τραπεζική Κατάθεση

 

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό, που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας, στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της topprice.gr είτε πηγαίνοντας στην τράπεζα, είτε μέσω Web Banking.

 

Τα εμπορεύματα θα αποστέλλονται εφόσον πρώτα έχει κατατεθεί το ανάλογο ποσό της παραγγελίας και επιβεβαιωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του topprice.gr.

 

Στην κατάθεση πρέπει να λάβουμε όλο το ποσό για να προχωρήσουμε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει από άλλη τράπεζα θα πρέπει όταν σας ζητηθεί να προσδιορίσετε ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα, (αποστολέας(OUR), παραλήπτης, ή και οι δύο (SHARE) ) να επιλέξετε «Αποστολέας».

 

Αν δεν λάβουμε όλο το ποσό καθαρό χωρίς κρατήσεις δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποστολή της παραγγελίας σας.

 

 

 

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει εντός 2 ημερών,  σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε.

 

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή εντός 2 ημερών η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

 

Τράπεζα Εθνική 

 

Αριθμός Λογαριασμού:

IBAN: GR1701102000000020000782126

Δικαιούχος: Μποζατσίδης Ελευθέριος του Γεωργίου

 

Τράπεζα Eurobank

 

Αριθμός Λογαριασμού: 

IBAN: GR

Δικαιούχος:

 

 

2) Με Αντικαταβολή

 

 Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κατά την παράδοση του προϊόντος από την εταιρία courier. Η αντικαταβολή με μετρητά, βάση του νόμου 4446/22-12-2016, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 499,99 ευρώ ανά δέμα. Αν η αξία του προϊόντος υπερβαίνει τα 499 ευρώ, μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο κατάστημα παραλαβής courier.

 

Αν η παραγγελία ξεπερνάει το ποσό των 1500€ δεν θα εξυπηρετείται η αντικαταβολή.

 

 

3) Πληρωμή online με πιστωτική - χρεωστική κάρτα

 

Οι πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών γίνονται με απόλυτη ασφάλεια, καθώς μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία και τους κωδικούς ασφαλείας διαμέσου της Viva Wallet.

Το κατάστημα μας δεν υποστηρίζει δόσεις.

Σε περιπτώσεις online πληρωμών ή καταθέσεων, υπόχρεος για την παραλαβή του προϊόντος είναι μόνο ο κάτοχος της κάρτας/τραπεζικού λογαριασμού, επιδεικνύοντας την ταυτότητα του για να γίνει η ταυτοπροσωπεία από την εταιρεία courier.

 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στα πλαίσια διασφάλισης του πελάτη αλλά και του καταστήματός μας, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση με διάρκεια και όρους του εκάστοτε κατασκευαστή, όπως αυτός ορίζει μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας του. Το Κατάστημα δεν φέρει καμιά ευθύνη και η εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο service και το προϊόν τίθεται αυτόματα εκτός εγγύησης.

Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη σας το προϊόν που τυχόν παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα πρέπει να επιστραφεί στο κατάστημά μας. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση και να συνοδεύεται από τη συσκευασία του καθώς και από όλα όσα αυτή περιέχει.

Κατόπιν θα αποσταλεί στο εξειδικευμένο Service Center , όπου εκεί το αρμόδιο τεχνικό τμήμα θα ελέγξει και θα εγκρίνει την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Το κατάστημά μας δεν συμμετέχει με ουδένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία καθώς όπως ο Νόμος ορίζει, μόνο η Αντιπροσωπεία ή το εξειδικευμένο Service Center μπορεί να αποφασίσει για το εάν ένα προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 10-15 και ίσως πλέον εργάσιμες.

Με το πέρας των 7 ημερών , για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, απευθύνεστε στο εκάστοτε εξουσιοδοτημένο service ή στην περίπτωση των xiaomi στο κατάστημά μας. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς στην αντιπροσωπεία , για την άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης σας.

 

 

Επιστροφές DOA 7 ημερών

 

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος επικοινωνήστε με την ομάδα της topprice.gr μέσα σε διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. To ηλεκτρονικό μας κατάστημα διασφαλίζει την αντικατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής συσκευής κινητής τηλεφωνίας που έχει αγοραστεί από εμάς, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

-- Αν μια συσκευή λόγω κατασκευαστικού λάθους εξ'αρχής δεν μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία

 

-- Αν μια συσκευή η οποία τέθηκε σε λειτουργία αλλά στην συνέχεια κατά τις αμέσως προσεχείς μέρες παρουσίασε συμπτώματα σοβαρής δυσλειτουργίας - έπαψε να λειτουργεί ή παρουσίασε σοβαρά προβλήματα μέσα στο διάστημα των 7 ημερών.

 

 

 

Το προϊόν θα αντικατασταθεί άμεσα (ΜΟΝΟ και εφόσον πιστοποιηθεί η βλάβη από την επίσημη αντιπροσωπεία ή το service)**. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το κατάστημα.

 

**Για να χαρακτηριστεί DOA μια συσκευή θα πρέπει να μην έχει διαπιστωθεί σπάσιμο/ κακή χρήση και το πρόβλημα να προέρχεται από κατασκευαστικό λάθος. Φυσικά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος των διαγνωστικών ελέγχων που θα κάνει το εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 10-15 και ίσως πλέον εργάσιμες.

 

 

Εγγύηση Συσκευών

 

Όλα τα προϊόντα μας είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχει η κατασκευάστρια εταιρεία . Στην περίπτωση των Xiaomi η εγγύηση παρέχεται από το κατάστημα μας για αυτό και απευθύνεστε είτε σε εμάς είτε στο συνεργαζόμενο service.

 

Η εγγύηση των συσκευών, ανεξαρτήτως εταιρείας, καλύπτει οποιαδήποτε μηχανολογική βλάβη έχει προκληθεί στην συσκευή και δεν είναι υπαιτιότητα του χρήστη.

 

Όλες οι συσκευές καλύπτονται από την εγγύηση της εκάστοτε αντιπροσωπείας,εκτός από τα Xiaomi των οποίων η εγγύηση καλύπτεται από το κατάστημά μας,μέσω συνεργασίας μας με πιστοποιημένο service. Οπότε ανάλογα με την συσκευή που έχετε πέραν του 7 ήμερου, απευθύνεστε απευθείας στην εκάστοτε αντιπροσωπεία,για τα Xiaomi μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς ή στην Citisaid με την απόδειξη αγοράς (παρακάτω σας παραθέτουμε τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

 

Που μπορώ να απευθυνθώ για επισκευή/service της συσκευής μου.

 

 

Nokia, Samsung, Huawei, LG - η εταιρεία TS Solutions (πρώην Arvato) (Κηφισού 31Α στα ΚΤΕΛ Κηφισού στον 3ο όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2105197500).

 

Apple -  η εταιρεία Infoquest (Λ. Κηφισού 125 Ρέντη, τηλέφωνο επικοινωνίας απο κινητό 2109991260) και απο σταθερό 0080044145417.

 

Καθώς και η εταιρεία I-System 2152154400 https://store.i-system.gr/

 

SAMSUNG  - απο σταθερό 801117267864 και από κινητό 2106897691 www.samsung.gr

 

LENOVO - 2104805800  CPI https://www.cpi.gr/

 

SONY  - 80111810810 www.sony.gr

 

MOTOROLA-CATERPILLAR - CELLCOM Ε.Π.Ε. Αργυρουπόλεως 65, Αργυρούπολη 16451 Τηλ: 2106621035

 

HUAWEI  - 2101988000

 

XIAOMI   - Μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2105243489   // Citisaid : Κουρτίδου 121, Αθήνα , Τηλ 2120002414

 

 

 

Για να μπορέσει να γίνει σωστά η διαδικασία του ελέγχου , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε, το κινητό πλήρες ξεκλείδωτο (pin/μοτίβο κλειδώματος, λογαριασμοί) και αν είναι apple να έχει απενεργοποιημένο το find my iphone , καθώς και την απόδειξη της αγοράς.

 

 

 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! Σε περίπτωση παραλαβής χτυπημένης συσκευασίας παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία ταχυμεταφορών και το τμήμα πωλήσεων της topprice.gr.

 

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Από την topprice.gr έχει παρατηρηθεί πως οι κατασκευάστριες εταιρείες, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική, κατά διαστήματα, αλλάζουν τα αξεσουάρ με τα οποία συνοδεύουν τα προϊόντα τους. Λόγω του ότι όλες οι συσκευές είναι σφραγισμένες δε μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή αξεσουάρ και περιφερειακά που βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος. Η topprice.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του εκάστοτε κατασκευαστή.

 

 

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αφού αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας που αγοράστηκε. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Πλην του εφαρμοστέου Εθνικού και Ευρωπαϊκού – Διεθνούς δικαίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, σημειώνεται ότι κάθε διαφορά επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων Αθηνών.

 

Λογαριασμοί χρηστών

 

Οι λογαριασμοί χρηστών που διατηρούνται στο κατάστημά μας, θα πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα. Λογαριασμοί με ελλιπή στοιχεία όπως Διεύθυνση και Τ.Κ θα διαγράφονται αυτόματα.

Επίσης θα διαγράφονται λογαριασμοί με αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όσων πελατών διαγραφεί ο λογαριασμός τους θα πρέπει να τον ξαναφτιάξουν με όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα.

 

 

 

Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

 

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών και προσφορών ή εκποίηση εμπορεύματος (Stock, refurbished,εκθεσιακά) η διάθεση περιορίζεται σε ένα (1) και μόνο τεμάχιο ανά τελικό καταναλωτή. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, δεν επιτρέπεται καθώς δεν καθίσταται σαφές προς τον τελικό καταναλωτή ο νομικά οριζόμενος για την παροχή εγγύησης ή αντικατάστασης D.O.A . Tο ηλεκτρονικό κατάστημα topprice.gr επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων καθώς ως retailer εμπορική επιχείρηση δεν παρέχουμε χονδρική πώληση αγαθών.

 

 

 

Περιοδικές Αλλαγές

 

Συνεχώς η topprice.gr  επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

 

 

Επιστροφές -- Ακυρώσεις

Υπαναχώρηση- Ακυρώσεις

 

Υπαναχώρηση

Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο των αγαθών που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και αφού έχει προηγηθεί πρώτα τηλεφωνική ή έγγραφη ενημέρωση μέσω mail . Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται η εταιρεία μας για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος τότε επιβαρυνόμαστε εμείς το κόστος επιστροφής.

 

 

 

Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει :

 

·         Να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση παράδοσης, σφραγισμένα όπως παρελήφθησαν,  συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας, των οδηγιών χρήσης, περιφερειακών & αξεσουάρ

 

·         Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί

 

·         Να ταχυδρομηθούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες

 

·         Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία για την πρόθεσή σας

 

·         Να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο παραστατικό

 

 

 

  Δεν δεχόμαστε επιστροφές σπασμένων και παραποιημένων προϊόντων από τη στιγμή που γίνει η παράδοση από τον μεταφορέα, ελέγξετε τα προϊόντα και υπογράψετε για την ακεραιότητά τους.

 

 

 

Ακυρώσεις

 

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί. Η ακύρωση γίνεται μέσω τηλεφώνου ή email. Το ποσό επιστρέφεται ακέραιο και χωρίς καμιά επιβάρυνση στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε ισχύει η περίπτωση επιστροφής προϊόντων.

Εάν έχετε πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα και επιθυμείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας και εφόσον δεν σας έχουν αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εντός 24 ωρών από την εντολή αγοράς, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, για να σας επιστρέψουμε άμεσα το ποσό χρέωσης που έχει γίνει στην πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.

 

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου και των ορων χρησης που εφαρμόζει η topprice.gr

 &l